Pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani www.niveus-poliklinika.hr se šteje, da ste seznanjeni s temi pogoji uporabe in da jih popolnoma razumete in sprejemate.

NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. pridržuje pravico do spremembe vsebine in pogojev uporabe spletne strani, brez obveznosti predhodne napovedi ter ni odgovorna za nobeno škodo, ki lahko nastane s temi spremembami.

Deli teh strani, ki se nanašajo na bolezni, tegobe in stanja ne vsebujejo popolnih medicinskih informacij in so sestavljeni kot dodatek, ne pa kot nadomestek za strokovnost, znanje in veščino ocenjevanja medicinskega osebja, ki skrbi za pacienta in tudi ne kot priporočilo katerega koli določenega programa zdravljenja. Noben pacient ali obiskovalec strani www.niveus-poliklinika.hr ni pooblaščen in ne sme uporabljati informacij, ki jih vsebuje ta spletna stran, za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenega problema ali bolezni, brez posvetovanja s kvalificiranim medicinskim osebjem.

NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. se popolnoma odpoveduje vsake odgovornosti, ki je na kateri koli način povezana z uporabo strani s strani uporabnika, bodisi z uporabo ali zlorabo vsebine in vsake škode, ki lahko nastane uporabniku ali kateri koli tretji strani, v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebine spletne strani. Z odpovedovanjem navedene odgovornosti, NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. nima namena zmanjšati odgovornost za svoje ravnanje, v skladu z zakonskimi predpisi.
Čeprav si prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali tehnične napake pri uporabi spletne strani www.niveus-poliklinika.hr, ne moremo v celoti jamčiti razpoložljivost vseh funkcij, niti smo lahko odgovorni za morebitno nedosegljivost strani.

NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. ni odgovoren za vsebine in tudi ne za razpoložljivost drugih strani, na katere napotuje s povezavami.


Avtorske pravice

Vsebina na naši spletni strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Spreminjanje, posojanje, prodaja ali distribucija takšne vsebine, je možna le s predhodno odobritvijo podjetja NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. kot Izdajatelja. Nepooblaščen prenos oziroma kopiranje in distribucija vsebine strani www.niveus-poliklinika.hr, je predmet kršitve Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedana je vsaka distribucija, kopiranje, prenos, povezovanje, objavljanje ali kakršno koli spreminjanje teh spletnih straneh in/ali katerega koli materiala, podatka, fotografij, besedil, objavljenih na teh spletnih strani in/ali katerih koli drugih delov teh spletnih strani, brez pisne odobritve Izdajatelja. Vsaka kršitev omenjene prepovedi, lahko pomeni kršitev avtorske pravice, pravice do uporabe pečata ali katere druge pravice in zato lahko povzroči neželen učinek, kot je sprožanje več različnih sodnih postopkov.
Na drugi strani je uporaba besedil s strani www.niveus-poliklinika.hr dovoljena v informativne, znanstvene in/ali izobraževalne namene.

 

Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Izdajatelj pridržuje pravico, v katerem koli času spremeniti ali preklicati kateri koli segment poslovanja, vključno z in brez omejitev časa dosegljivosti, vsebino, kot tudi opremo, ki je potrebna za dostop ali uporabo spletnih strani. Izdajatelj prav tako lahko neha pošiljati informacije ali del informacij, lahko spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov ter lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, kot tudi katere koli druge njihove lastnosti.

Izdajatelj pridržuje pravico, v katerem koli času, brez predhodne napovedi, če meni, da je to potrebno, preklicati ali spremeniti kateri koli izmed navedenih Splošnih pogojev uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Predmetne spremembe lahko med drugim vključujejo tudi uvajanje določenih nadomestil ali plačil. Če pride do spremembe Splošnih pogojev uporabe in Uporabnik nadaljuje z uporabo spletnih strani www.niveus-poliklinika.hr, se šteje da je sprejel Splošne pogoje uporabe v spremenjeni obliki. Vsaka morebitna sprememba ali izbris Splošnih pogojev uporabe je veljavna proti tretjim stranem, takoj po objavljanju na spletnih straneh www.niveus-poliklinika.hr. Vsaka uporaba predmetnih spletnih strani, razen seznanitve s spremembami Splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika, po takšni spremembi, šteje za sprejem teh sprememb.


Vedenje uporabnika

Obveznost in dolžnost Uporabnika, je uporabljati spletno stran www.niveus-poliklinika.hr izključno v skladu s predpisi Republike Hrvaške, kot tudi s splošnimi moralnimi in etičnimi načeli. Prek teh spletnih strani uporabniki ne smejo objavljati ali prenašati kakršne koli materiale, ki ogrožajo ali na kateri koli način kršijo pravice drugih, kakršen koli material, ki je po svoji naravi nezakonit, ogrožajoč, žaljiv, obrekljiv, ki negativno vpliva na ali ogroža zasebnost, ki je vulgaren, obscen ali na drugi način nezaželen v vljudni komunikaciji, ki spodbuja protipravne dejavnosti ali na drugi način krši kateri koli predpis in ki, brez izrecne, predhodne pisne odobritve Izdajatelja vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerih koli izdelkov ali storitev.

 

Računalniška oprema

Uporabnik je izključno odgovoren za dobavo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno s celotno strojno in programsko opremo, ki jo poseduje in uporablja, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop do in uporabo spletnih strani www.niveus-poliklinika.hr. Prav tako samostojno nosi vse s tem povezane stroške. Izdajatelj izključuje vsako odgovornost za kakršne koli poškodbe opreme in drugih predmetov Uporabnika, ki lahko nastane kot posledica uporabe navedenih spletnih strani.

Odgovori na vprašanja, nasveti in/ali katere koli druge navedbe, ki jih vsebujeta rubriki »Pošljite povpraševanje« in »Naročite se«, predstavljajo le informativne, orientacijske in okvirne podatke ter jim ni možno zaupati brez strokovnega pregleda in podrobne analize, ki se lahko opravi izključno s strani strokovnega osebja Izdajatelja. Odgovori na vprašanja, ne štejejo za zavezujoče v razmerju do Izdajatelja, Uporabnika ali katere koli druge osebe.
Odgovori na vprašanja temeljijo na dejstvih, okoliščinah, domnevah, podatkih in/ali trditvah, ki so iznesene v postavljenih vprašanjih. Pri postavljanju vprašanja Uporabnik potrjuje, da je predstavil vsa dejstva in okoliščine, ki so mu znane ali katere bi mu morale biti znane, glede na reden potek stvari. Če katera koli izmed predmetnih dejstev, okoliščin, domnev, podatkov in/ali trditev ni točna, je Uporabnik dolžen o tem sporočati Izdajatelju, po pisani poti, saj lahko napačnost ali nepopolnost podatkov povzroči spremembo podanega odgovora.

Odgovori na vprašanja temeljijo na praksi, strokovnim dosežkom, tehnologiji in/ali izkušnjah, ki so na voljo v času odgovarjanja na postavljeno vprašanje. Ker so predmetna praksa, strokovni dosežki, tehnologija in/ali izkušnje predmet sprememb, ni možno zagotoviti aktualnost podanih odgovorov skozi prihodnje obdobje. Podani odgovori ne bodo posodobljeni glede na spremembe prakse, strokovnih dosežkov, tehnologije in/ali izkušnje brez postavljanja izrecnega ponovljenega vprašanja.

 

Izjava o zanesljivosti in omejevanje odgovornosti

Uporabnik soglaša, da spletne strani www.niveus-poliklinika.hr uporablja izključno na svojo lastno odgovornost. Izdajatelj kot tudi nobena oseba, ki je povezana z Izdajateljem, ne jamči na noben način, da uporaba spletnih strani ne bo prekinjena ali da bo potekala brez težav v delovanju. Izdajatelj prav tako ni odgovoren za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo strani.

Ta izjava o zanesljivosti se nanaša na vse morebitne nastale škode ali morebitne poškodbe, ki so povzročene s kakršno koli napako, izbrisom, računalniškim virusom, okvaro, zamujanjem v delovanju ali prenosu, prekinitvijo v komunikacijski liniji, tatvino, prekinitvijo pogodbe, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom, spremembam ali zlorabo zapisov, neustreznim vedenjem, malomarnostjo ali kakršnim koli drugim dejanjem. Uporabnik soglaša, da Izdajatelj ni odgovoren za neprimerno ali protizakonito vedenje drugih Uporabnikov ali tretjih strani ter da je tveganje za morebitne škode popolnoma na strani Uporabnika.

Izdajatelj ni odgovoren za vsebino, ki jo Uporabnik, naročnik ali nepooblaščeni uporabnik lahko postavi na spletne strani www.niveus-poliklinika. hr. Vsebino, ki ni v skladu s temi Splošnimi pogoji, v katerem koli času lahko odstranimo ali spremenimo, brez posebne napovedi ali obrazložitve.


Nadomestilo škode

Z uporabo spletnih strani www.niveus-poliklinika.hr Uporabnik izrecno potrjuje, da ne bo imel za odgovornega Izdajatelja ali zaposlence, za nadomestilo morebitne škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki bi lahko nastali z uporabo spletnih strani s strani Uporabnika.

 

Prekinitev poslovnega razmerja

Izdajatelj ni odgovoren za nobeno morebitno izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi Uporabnikovega zaupanja informacijam, pridobljenim na spletni strani www.niveus-poliklinika.hr. Izdajatelj se izrecno in v vsakem smislu odpoveduje odgovornosti za vsebino materiala na spletni strani tretjih oseb, do katerih je možen dostop s spletne strani www.niveus-poliklinika.hr. V primeru, da Uporabnik dostopi do spletnih strani tretjih oseb, to počne izključno na svojo odgovornost, kar vključuje vsako izključitev odgovornosti Izdajatelja.

 

Končne določbe

V primeru, da je nekatera izmed določb teh Splošnih pogojev uporabe nična, takšna ničnost ne bo vplivala na veljavnost katere koli druge določbe teh Splošnih pogojev in bodo drugi deli teh Splošnih pogojev še naprej veljavni, nična določba pa se bo nadomestila z veljavno določbo, ki po smislu in pravem namenu najbolj ustreza nični določbi.

Če Izdajatelj ne uveljavi svojih pravic iz teh Splošnih pogojev, se le-to ne šteje za odpoved ali izgubo teh pravic, kot tudi nobenih drugih pravic, ki so navedene tukaj.

NIVEUS DENTAL CENTAR d.o.o. bo oglaševal svoje tržne material etično, v skladu z zakonom in pravili stroke.
Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo spletnih strani www.niveus-poliklinika.hr, je pristojno stvarno pristojno sodišče s sedežem v Zagrebu.